ทีมผู้เชี่ยวชาญจาก สวทช.
ติดตามและเยี่ยมชมการเรียนการสอนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมชุดความลับของพืช
ค้นพบความลับของการเรียนรู้ของน้องอนุบาลในโรงเรียนประสานมิตร

👍ขอบคุณคำแนะนำ และคำชื่นชม ที่ทุกท่านฝากไว้ให้ในครั้งนี้
⭐️🏫โรงเรียนประสานมิตรมุ่งมั่นพัฒนาเด็กตามศักยภาพของสมองและวัย