ปรัชญาโรงเรียน

การศึกษา คือ ชีวิต

วิสัยทัศน์

โรงเรียนประสานมิตร มุ่งพัฒนาเด็กให้เจริญงอกงาม เต็มตามศักยภาพของตนเอง เพื่อให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศ