เอกลักษณ์

โรงเรียนแห่งรักสร้างปัญญา

อัตลักษณ์

ผู้เรียนมีศักยภาพและเห็นคุณค่าของตนเอง