โรงเรียนประสานมิตร ต้อนรับ
คณะผู้ศึกษาดูงานจาก YIP (Young Influencer Pathumthani) โครงการ พัฒนาเยาวชนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ โรงเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานีเข้าศึกษาดูงานกระบวนการเรียนการสอน หลักสูตร GOLD Curriculum สร้างอัฉริยะด้วยภาษาสมอง NLP