การเรียนรู้ระดับอนุบาล
โรงเรียนสอนโดยใช้การป้อนข้อมูลเชิงบวกในทุกมิติให้กับเด็ก การใช้ภาษาสมอง NLP : Neuro Linguistic Programming คือ การปลูกฝังวิธีคิด  วิธีการใช้ภาษาตอบสนองการรับรู้สิ่งต่างๆของสมองที่ผ่านตา หู จมูก ลิ้น และสัมผัส เพื่อสร้างรูปแบบการคิดใหม่ที่ทรงพลังก่อให้เกิดการแสดงออกทางอารมณ์และพฤติกรรมโดยการใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการตอบสนองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วสื่อไปยังตนเองและผู้อื่นอย่างมีคุณภาพ ภาษาท่าทางและการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์จะช่วยให้สมองของเด็กจดจำสิ่งที่ดีๆและงดงามฝึกให้เด็กมองว่าทุกปัญหามีทางออกที่ดีเสมอ

โรงเรียนประสานมิตรมีความเชื่อว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ และสามารถเรียนรู้โลกกว้างอย่างไม่มีขอบเขตจำกัด จึงมุ่งเน้นที่จะค้นคว้าศึกษาวิธีส่งเสริมศักยภาพของเด็กให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าต่อตนเอง ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยร่วมมือกับสถาบันพัฒนาศักยภาพปัญญธารา (P-Pac) ของบริษัท ซีพี ออล จำกัด (มหาชน) นำเครื่องมือมาวิเคราะห์ศักยภาพของเด็กรายบุคคล (การแสกนลายผิว) เพื่อส่งเสริมให้เด็กทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง

การเรียนรู้ภาษาสมอง NLP ควบคู่กับการค้นพบศักยภาพของเด็กแต่ละคน จะทำให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน

  • จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Child – Centered)
  • มุ่งพัฒนาทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจและสติปัญญา
  • พัฒนาเด็กผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยโดยประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชนและโรงเรียน
  • พัฒนาเด็กผ่านการทดลองและเรียนรู้ทางด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสิรินทร
  • พัฒนาเด็กโดยใช้สื่อทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) โดย True Click Life Co.,Ltd.