การเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ
เรียน วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ ศิลปะ สุขศึกษา และพละศึกษา การงานอาชีพ และเทคโนโลยี เพียบพร้อมด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีประโยชน์ และสนุกสนานสำหรับนักเรียน

ฝึกและใช้ทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ในการพัฒนากระบวนการคิด การตัดสินใจ อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถเรียน และแก้ปัญหาได้อย่างชาญฉลาด
สอนและให้นักเรียนได้ใช้ระบบสารสนเทศ แสวงหาความรู้ ข่าวสาร ติดตามวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีต่างๆ ร่วมทั้งการใช้ห้องสมุดเพื่อเพิ่มเติมความรู้รอบตัว เพื่อให้ก้าวทันโลกอยู่เสมอ

เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และการพัฒนา อย่างต่อเนื่องด้านความฉลาดทางอารมณ์ ( E.Q.) และในบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุข

การจัดการศึกษาแนวใหม่ “ โรงเรียนคิดบวก ประสานมิตรพลัส ( Prasanmit Plus)”

ในปัจจุบัน เราจะพบเห็นปัญหาต่างๆในสังคมมากมาย สภาพเศรษฐกิจสังคมเริ่มแปรปรวน คนเริ่มมีสภาวะความเครียดและไม่เป็นมิตรต่อกันเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุผลนี้ผู้บริหารโรงเรียนประสานมิตรจึงได้ศึกษาหาวิธีพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนซึ่งหมายถึงเด็กๆที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไป มีสภาพจิตใจที่แข็งแรง เข้าใจสภาพแวดล้อม สามารถปรับตัวให้อยุ่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและสามารถมอบความรักความเข้าใจให้กับมนุษยชาติได้

ความแปรปรวนของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในโลกนี้เพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้คนต่างไขว่คว้าหาสิ่งต่างๆเพื่อมาสร้างตัวตน คนเริ่มมีความอยากได้ อยากมี อยากเป็น อย่างที่ไม่รู้จักพอ การแก่งแย่งกันในสังคมเริ่มเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คนเริ่มไม่เข้าในตัวเอง มีชีวิตอยู่เพียงเพราะต้องการยิ่งใหญ่มากกว่าผู้อื่น จะมีสักกี่คนที่มองเห็นการเป็นอยู่ของชีวิตจากการมีความสุขที่แท้จริงในใจตนเอง ด้วยเหตุผลนี้ นางพัชรี เวชยันต์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตร จึงได้ศึกษาหาวิธีพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนซึ่งหมายถึงเด็กๆที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไป มีสภาพจิตใจที่แข็งแรง เข้าใจตนเอง เข้าใจสภาพแวดล้อม สามารถปรับตัวให้อยุ่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและสามารถมอบความรักความเข้าใจให้กับมนุษยชาติได้

การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนโดยคำนึงถึงระบบการเรียนที่สอดคล้องกับระบบสมองของมนุษย์

โรงเรียนสอนโดยใช้การป้อนข้อมูลเชิงบวกในทุกมิติให้กับเด็ก จัดหลักสูตรเนื้อหาการเรียนรู้สำหรับเด็กโดยคำนึงถึงระดับพัฒนาการ อายุ และความพร้อมในการเรียนรู้ของเด็ก ด้วยเทคนิควิธีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเต็มตามสามารถของเด็กแต่ละคน โดยร่วมมือกับสถาบันพัฒนาศัยภาพปัญญธารา (P-Pac) ของบริษัท ซีพี ออล มหาชน ในการนำเครื่องมือการวิเคราะห์ศักยภาพของเด็กมาประกอบการพัฒนาเด็กเพื่อให้เด็กทุกคนสามารถพัฒนาตนเองเป็นอัจฉริยะได้

ครูและนักวิเคราะห์จะใช้ผลการวิเคราะห์มาจัดวิธีการเรียนรู้ให้กับเด็กได้ตรงตามความสามารถในการเรียนรู้ โดยมีผู้ปกครองหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเด็กร่วมกับโรงเรียน

โรงเรียนประสานมิตรมีความเชื่อว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ในตัวเด็กทุกคนและสามารถเรียนรู้โลกกว้างอย่างไม่มีขอบเขตจำกัด

จึงริเริ่มจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการเทคนิคการสอนจากทฤษฎีการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมถึงนวัตกรรมทางการจัดการศึกษา เช่น

การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain based Learning: BBL) มีความเชื่อว่าสมองกับการเรียนรู้สัมพันธ์กันดังนี้

 1. เด็กทุกคนเกิดมาพร้อมกับจำนวนเซลสมองที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต
 2. การขยายตัวของสมองไม่ได้มาจากการเพิ่มจำนวนเซลของสมอง แต่มาจาก “ใยประสาท” ที่เพิ่มแขนงมากขึ้น
 3. สมองมีความยืดหยุ่นสามารถสร้างหรือลดใยประสาทได้ หากเราใช้สมองในการแก้ไขปัญหา สมองก็จะมีการสร้างใย ประสาทเพิ่มขึ้น แต่ถ้าไม่ได้ใช้ใยประสาทนั้นๆก็จะถูกทำลายลงไป
 4. อารมณ์มีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ โดยอารมณ์จะเป็นตัวช่วยเราในการเรียกความทรงจำเดิมที่เก็บไว้ในสมอง
 5. ภาวะของสมองที่เหมาะสมที่สุดต่อการเรียนรู้ว่า ความตื่นตัวแบบผ่อนคลาย (Relaxed alertness) ในความสามารถ ที่สมองสามารถจดจำได้คืออยู่ในสภาวะคลื่นเบต้า
 6. การเรียนรู้จะประสบความสำเร็จที่สุดเมื่อกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับประสบการณ์ทางกายภาพที่เป็นรูป ธรรมจับต้องได้
 7. เราจะจำสิ่งต่าง ๆ ได้แม่นยำที่สุดเมื่อข้อเท็จจริงต่าง ๆ และทักษะฝังอยู่ในจากกิจกรรมในชีวิตจริงตามธรรมชาติ ซึ่ง จะทำให้เกิดความจำการเรียนรู้โดยอาศัยประสบการณ์
 8. เราเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นโดยการปฏิบัติ หรือการฝึกทำ การได้ยิน การเห็น ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถในการเรียนรู้ ของเด็กแต่ละคน
 9. สมองซีกซ้าย คือ ตรรกะ ตัวเลข การวิเคราะห์ สมองซีกขวา สั่งการเกี่ยวกับ ศิลปะ ดนตรี จินตนาการ การสังเคราะห์
การเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ
เรียน วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ ศิลปะ สุขศึกษา และพละศึกษา การงานอาชีพ และเทคโนโลยี เพียบพร้อมด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีประโยชน์ และสนุกสนานสำหรับนักเรียน

ฝึกและใช้ทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ในการพัฒนากระบวนการคิด การตัดสินใจ อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถเรียน และแก้ปัญหาได้อย่างชาญฉลาด
สอนและให้นักเรียนได้ใช้ระบบสารสนเทศ แสวงหาความรู้ ข่าวสาร ติดตามวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีต่างๆ ร่วมทั้งการใช้ห้องสมุดเพื่อเพิ่มเติมความรู้รอบตัว เพื่อให้ก้าวทันโลกอยู่เสมอ

เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และการพัฒนา อย่างต่อเนื่องด้านความฉลาดทางอารมณ์ ( E.Q.) และในบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุข

การจัดการศึกษาแนวใหม่ “ โรงเรียนคิดบวก ประสานมิตรพลัส ( Prasanmit Plus)”

ในปัจจุบัน เราจะพบเห็นปัญหาต่างๆในสังคมมากมาย สภาพเศรษฐกิจสังคมเริ่มแปรปรวน คนเริ่มมีสภาวะความเครียดและไม่เป็นมิตรต่อกันเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุผลนี้ผู้บริหารโรงเรียนประสานมิตรจึงได้ศึกษาหาวิธีพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนซึ่งหมายถึงเด็กๆที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไป มีสภาพจิตใจที่แข็งแรง เข้าใจสภาพแวดล้อม สามารถปรับตัวให้อยุ่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและสามารถมอบความรักความเข้าใจให้กับมนุษยชาติได้

ความแปรปรวนของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในโลกนี้เพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้คนต่างไขว่คว้าหาสิ่งต่างๆเพื่อมาสร้างตัวตน คนเริ่มมีความอยากได้ อยากมี อยากเป็น อย่างที่ไม่รู้จักพอ การแก่งแย่งกันในสังคมเริ่มเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คนเริ่มไม่เข้าในตัวเอง มีชีวิตอยู่เพียงเพราะต้องการยิ่งใหญ่มากกว่าผู้อื่น จะมีสักกี่คนที่มองเห็นการเป็นอยู่ของชีวิตจากการมีความสุขที่แท้จริงในใจตนเอง ด้วยเหตุผลนี้ นางพัชรี เวชยันต์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตร จึงได้ศึกษาหาวิธีพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนซึ่งหมายถึงเด็กๆที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไป มีสภาพจิตใจที่แข็งแรง เข้าใจตนเอง เข้าใจสภาพแวดล้อม สามารถปรับตัวให้อยุ่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและสามารถมอบความรักความเข้าใจให้กับมนุษยชาติได้

การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนโดยคำนึงถึงระบบการเรียนที่สอดคล้องกับระบบสมองของมนุษย์

โรงเรียนสอนโดยใช้การป้อนข้อมูลเชิงบวกในทุกมิติให้กับเด็ก จัดหลักสูตรเนื้อหาการเรียนรู้สำหรับเด็กโดยคำนึงถึงระดับพัฒนาการ อายุ และความพร้อมในการเรียนรู้ของเด็ก ด้วยเทคนิควิธีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเต็มตามสามารถของเด็กแต่ละคน โดยร่วมมือกับสถาบันพัฒนาศัยภาพปัญญธารา (P-Pac) ของบริษัท ซีพี ออล มหาชน ในการนำเครื่องมือการวิเคราะห์ศักยภาพของเด็กมาประกอบการพัฒนาเด็กเพื่อให้เด็กทุกคนสามารถพัฒนาตนเองเป็นอัจฉริยะได้

ครูและนักวิเคราะห์จะใช้ผลการวิเคราะห์มาจัดวิธีการเรียนรู้ให้กับเด็กได้ตรงตามความสามารถในการเรียนรู้ โดยมีผู้ปกครองหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเด็กร่วมกับโรงเรียน

โรงเรียนประสานมิตรมีความเชื่อว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ในตัวเด็กทุกคนและสามารถเรียนรู้โลกกว้างอย่างไม่มีขอบเขตจำกัด

จึงริเริ่มจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการเทคนิคการสอนจากทฤษฎีการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมถึงนวัตกรรมทางการจัดการศึกษา เช่น

การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain based Learning: BBL) มีความเชื่อว่าสมองกับการเรียนรู้สัมพันธ์กันดังนี้

 1. เด็กทุกคนเกิดมาพร้อมกับจำนวนเซลสมองที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต
 2. การขยายตัวของสมองไม่ได้มาจากการเพิ่มจำนวนเซลของสมอง แต่มาจาก “ใยประสาท” ที่เพิ่มแขนงมากขึ้น
 3. สมองมีความยืดหยุ่นสามารถสร้างหรือลดใยประสาทได้ หากเราใช้สมองในการแก้ไขปัญหา สมองก็จะมีการสร้างใย ประสาทเพิ่มขึ้น แต่ถ้าไม่ได้ใช้ใยประสาทนั้นๆก็จะถูกทำลายลงไป
 4. อารมณ์มีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ โดยอารมณ์จะเป็นตัวช่วยเราในการเรียกความทรงจำเดิมที่เก็บไว้ในสมอง
 5. ภาวะของสมองที่เหมาะสมที่สุดต่อการเรียนรู้ว่า ความตื่นตัวแบบผ่อนคลาย (Relaxed alertness) ในความสามารถ ที่สมองสามารถจดจำได้คืออยู่ในสภาวะคลื่นเบต้า
 6. การเรียนรู้จะประสบความสำเร็จที่สุดเมื่อกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับประสบการณ์ทางกายภาพที่เป็นรูป ธรรมจับต้องได้
 7. เราจะจำสิ่งต่าง ๆ ได้แม่นยำที่สุดเมื่อข้อเท็จจริงต่าง ๆ และทักษะฝังอยู่ในจากกิจกรรมในชีวิตจริงตามธรรมชาติ ซึ่ง จะทำให้เกิดความจำการเรียนรู้โดยอาศัยประสบการณ์
 8. เราเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นโดยการปฏิบัติ หรือการฝึกทำ การได้ยิน การเห็น ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถในการเรียนรู้ ของเด็กแต่ละคน
 9. สมองซีกซ้าย คือ ตรรกะ ตัวเลข การวิเคราะห์ สมองซีกขวา สั่งการเกี่ยวกับ ศิลปะ ดนตรี จินตนาการ การสังเคราะห์
พื้นฐาน 3 ข้อของการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain based Learning: BBL)

 1. การทำให้เด็กเกิดการตื่นตัวแบบผ่อนคลาย โดยการสร้างบรรยากาศให้เด็กไม่รู้สึกถูกกดดัน แต่มีความท้าทาย ชวน ให้ค้นคว้าหาคำตอบ
 2. การทำให้เด็กจดจ่อในสิ่งเดียวกัน ด้วยการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย การเชื่อมโยงความรู้หลายๆ อย่าง เข้าด้วยกัน การอธิบายปรากฏการณ์ด้วยความรู้ที่เด็กได้รับ
 3. ทำให้เกิดความรู้จากการกระทำด้วยตนเอง เด็กได้ลงมือทดลอง ประดิษฐ์ หรือได้เล่าประสบการณ์จริงที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligence) ของ Howard Gardner

 1. เด็กแต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล แตกต่างกัน
 2. คนทุกคนมีสติปัญญาทั้ง 8 ด้านที่อาจจะมากน้อยแตกต่างกันไป บางคนอาจจะสูงทุกด้านบางคนอาจจะสูงเพียง ด้าน หรือสองด้าน ส่วนด้านอื่นๆ ปานกลาง
 3. ทุกคนสามารถพัฒนาปัญญาแต่ละด้านให้สูงขึ้นถึงระดับใช้การได้ถ้ามีการฝึกฝนที่ดี มีการให้กำลังใจที่เหมาะสม ใน สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 4. ปัญญาด้านต่างๆ ทั้ง 8 ด้าน สามารถทำงานร่วมกันได้